Công ty TNHH TM & DV Tăng Minh Phát

Giải pháp giám sát tạp chất kim loại trong sản phẩm cho các nhà máy